skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Measure of stretch reflex spatial thresholds at the ankle in a patient with CP using the Anklebot
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measure of stretch reflex spatial thresholds at the ankle in a patient with CP using the Anklebot

Germanotta, M. ; Petrarca, M. ; Rossi, S. ; Colazza, A. ; Castelli, E. ; Cappa, P.

Gait & Posture, 08/2014, Vol.40, S1, p.S25 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09666362 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.gaitpost.2014.05.051

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measure of stretch reflex spatial thresholds at the ankle in a patient with CP using the Anklebot

Germanotta, M ; Petrarca, M ; Rossi, S ; Colazza, A ; Castelli, E ; Cappa, P

Gait & Posture, August 2014, Vol.40, pp.S25-S25 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0966-6362 ; E-ISSN: 1879-2219 ; DOI: 10.1016/j.gaitpost.2014.05.051

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...