skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new 1.9 GPa maraging stainless steel strengthened by multiple precipitating species

Li, Yongcan ; Yan, Wei ; Cotton, James D. ; Ryan, Glamm J. ; Shen, Yifu ; Wang, Wei ; Shan, Yiyin ; Yang, Ke

Materials and Design, 5 October 2015, Vol.82, pp.56-63 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0261-3069 ; DOI: 10.1016/j.matdes.2015.05.042

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new 1.9GPa maraging stainless steel strengthened by multiple precipitating species

Li, Yongcan ; Yan, Wei ; Cotton, James D. ; Ryan, Glamm J. ; Shen, Yifu ; Wang, Wei ; Shan, Yiyin ; Yang, Ke

Materials & Design, Oct 5, 2015, Vol.82, p.56(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0264-1275 ; DOI: 10.1016/j.matdes.2015.05.042

Toàn văn sẵn có

3
A new 1.9GPa maraging stainless steel strengthened by multiple precipitating species
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new 1.9GPa maraging stainless steel strengthened by multiple precipitating species

Li, Yongcan ; Yan, Wei ; Cotton, James D. ; Ryan, Glamm J. ; Shen, Yifu ; Wang, Wei ; Shan, Yiyin ; Yang, Ke

Materials & Design, 10/2015, Vol.82, C, pp.56-63 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 02641275 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2015.05.042

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...