skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implications of a 5-Liter Urinary Bladder: Inferior Vena Cava Syndrome Leading to Bilateral Pulmonary Artery Emboli

Sharma, Vidit ; Mcguire, Barry B. ; Nadler, Robert B.

Urology, June, 2014, Vol.83(6), p.e11-e12 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0090-4295

Truy cập trực tuyến

2
Implications of a 5-Liter Urinary Bladder: Inferior Vena Cava Syndrome Leading to Bilateral Pulmonary Artery Emboli
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implications of a 5-Liter Urinary Bladder: Inferior Vena Cava Syndrome Leading to Bilateral Pulmonary Artery Emboli

Sharma, Vidit ; Mcguire, Barry B. ; Nadler, Robert B.

Urology, 06/2014, Vol.83(6), pp.e11-e12 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00904295 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.urology.2014.02.025

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implications of a 5-Liter Urinary Bladder: Inferior Vena Cava Syndrome Leading to Bilateral Pulmonary Artery Emboli

Sharma, Vidit ; Mcguire, Barry B ; Nadler, Robert B

Urology, June 2014, Vol.83(6), pp.e11-e12 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0090-4295 ; E-ISSN: 1527-9995 ; DOI: 10.1016/j.urology.2014.02.025

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implications of a 5-liter urinary bladder: inferior vena cava syndrome leading to bilateral pulmonary artery emboli

Sharma, Vidit ; Mcguire, Barry B ; Nadler, Robert B

Urology, June 2014, Vol.83(6), pp.e11-2 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1527-9995 ; PMID: 24746663 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.urology.2014.02.025

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...