skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of outer surface protein A antibody on Borrelia burgdorferi within feeding ticks

De Silva , A.M. ; Zeidner , N.S. ; Zhang , Y. ; Dolan , M.C. ; Piesman , J. ; Fikrig , E.

Infection and immunity, 1999, Vol.67(1), pp.30-35 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0019-9567

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of outer surface protein A antibody on Borrelia burgdorferi within feeding ticks

De Silva, A M ; Zeidner, N S ; Zhang, Y ; Dolan, M C ; Piesman, J ; Fikrig, E

Infection and immunity, January 1999, Vol.67(1), pp.30-5 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0019-9567 ; PMID: 9864192 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of Outer Surface Protein A Antibody on Borrelia burgdorferi within Feeding Ticks

de Silva, Aravinda M. ; Zeidner, Nordin S. ; Zhang, Yan ; Dolan, Marc C. ; Piesman, Joseph ; Fikrig, Erol

Infection and Immunity, 1999, Vol. 67(1), p.30 [Tạp chí có phản biện]

American Society of Microbiology

ISSN: 0019-9567 ; PMID: 9864192

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...