skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Implementing Sustainability in the Curriculum of Universities: Approaches, Methods and Projects
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementing Sustainability in the Curriculum of Universities: Approaches, Methods and Projects

Leal Filho, Walter

Springer Science & Business Media B.V.

Series ISSN: 2199-7373 ; ISBN: 978-3-319-70280-3 ; E-ISBN: 978-3-319-70281-0 ; DOI: 10.1007/978-3-319-70281-0

Toàn văn không sẵn có

2
Implementing Sustainability in the Curriculum of Universities: Approaches, Methods and Projects
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementing Sustainability in the Curriculum of Universities: Approaches, Methods and Projects

Leal Filho, Walter (Editor) ; Leal Filho, Walter (Editor)

World Sustainability Series

SpringerLink Books

ISBN: 9783319702803 ; ISBN: 3319702807 ; E-ISBN: 9783319702810 ; E-ISBN: 3319702815 ; DOI: 10.1007/978-3-319-70281-0

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...