skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatially valid data of atmospheric deposition of heavy metals and nitrogen derived by moss surveys for pollution risk assessments of ecosystems

Schröder, Winfried ; Nickel, Stefan ; Schönrock, Simon ; Meyer, Michaela ; Wosniok, Werner ; Harmens, Harry ; Frontasyeva, Marina ; Alber, Renate ; Aleksiayenak, Julia ; Barandovski, Lambe ; Carballeira, Alejo ; Danielsson, Helena ; Temmermann, Ludwig ; Godzik, Barbara ; Jeran, Zvonka ; Karlsson, Gunilla ; Lazo, Pranvera ; Leblond, Sebastien ; Lindroos, Antti-Jussi ; Liiv, Siiri ; Magnússon, Sigurður ; Mankovska, Blanka ; Martínez-Abaigar, Javier ; Piispanen, Juha ; Poikolainen, Jarmo ; Popescu, Ion ; Qarri, Flora ; Santamaria, Jesus ; Skudnik, Mitja ; Špirić, Zdravko ; Stafilov, Trajce ; Steinnes, Eiliv ; Stihi, Claudia ; Thöni, Lotti ; Uggerud, Hilde ; Zechmeister, Harald

Environmental Science and Pollution Research, 2016, Vol.23(11), pp.10457-10476 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-016-6577-5

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatially valid data of atmospheric deposition of heavy metals and nitrogen derived by moss surveys for pollution risk assessments of ecosystems

Schröder, Winfried ; Nickel, Stefan ; Schönrock, Simon ; Meyer, Michaela ; Wosniok, Werner ; Harmens, Harry ; Frontasyeva, Marina V ; Alber, Renate ; Aleksiayenak, Julia ; Barandovski, Lambe ; Carballeira, Alejo ; Danielsson, Helena ; De Temmermann, Ludwig ; Godzik, Barbara ; Jeran, Zvonka ; Karlsson, Gunilla Pihl ; Lazo, Pranvera ; Leblond, Sebastien ; Lindroos, Antti-Jussi ; Liiv, Siiri ; Magnússon, Sigurður H ; Mankovska, Blanka ; Martínez-Abaigar, Javier ; Piispanen, Juha ; Poikolainen, Jarmo ; Popescu, Ion V ; Qarri, Flora ; Santamaria, Jesus Miguel ; Skudnik, Mitja ; Špirić, Zdravko ; Stafilov, Trajce ; Steinnes, Eiliv ; Stihi, Claudia ; Thöni, Lotti ; Uggerud, Hilde Thelle ; Zechmeister, Harald G

Environmental science and pollution research international, June 2016, Vol.23(11), pp.10457-10476 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1614-7499 ; PMID: 27068915 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11356-016-6577-5

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatially valid data of atmospheric deposition of heavy metals and nitrogen derived by moss surveys for pollution risk assessments of ecosystems

Schröder, Winfried ; Nickel, Stefan ; Schönrock, Simon ; Meyer, Michaela ; Wosniok, Werner ; Harmens, Harry ; Frontasyeva, Marina ; Alber, Renate ; Aleksiayenak, Julia ; Barandovski, Lambe ; Carballeira, Alejo ; Danielsson, Helena ; de Temmermann, Ludwig ; Godzik, Barbara ; Jeran, Zvonka ; Karlsson, Gunilla ; Lazo, Pranvera ; Leblond, Sebastien ; Lindroos, Antti-Jussi ; Liiv, Siiri ; Magnússon, Sigurður ; Mankovska, Blanka ; Martínez-Abaigar, Javier ; Piispanen, Juha ; Poikolainen, Jarmo ; Popescu, Ion ; Qarri, Flora ; Santamaria, Jesus ; Skudnik, Mitja ; Spiric, Zdravko ; Stafilov, Trajce ; Steinnes, Eiliv ; Stihi, Claudia ; Thöni, Lotti ; Uggerud, Hilde ; Zechmeister, Harald

Environmental Science and Pollution Research International, Jun 2016, Vol.23(11), pp.10457-10476 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 09441344 ; DOI: 10.1007/s11356-016-6577-5

Toàn văn sẵn có

4
Spatially valid data of atmospheric deposition of heavy metals and nitrogen derived by moss surveys for pollution risk assessments of ecosystems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatially valid data of atmospheric deposition of heavy metals and nitrogen derived by moss surveys for pollution risk assessments of ecosystems

Schröder, Winfried ; Nickel, Stefan ; Schönrock, Simon ; Meyer, Michaela ; Wosniok, Werner ; Harmens, Harry ; Frontasyeva, Marina V. ; Alber, Renate ; Aleksiayenak, Julia ; Barandovski, Lambe ; Carballeira, Alejo ; Danielsson, Helena ; de Temmermann, Ludwig ; Godzik, Barbara ; Jeran, Zvonka ; Karlsson, Gunilla Pihl ; Lazo, Pranvera ; Leblond, Sebastien ; Lindroos, Antti-Jussi ; Liiv, Siiri ; Magnússon, Sigurður H. ; Mankovska, Blanka ; Martínez-Abaigar, Javier ; Piispanen, Juha ; Poikolainen, Jarmo ; Popescu, Ion V. ; Qarri, Flora ; Santamaria, Jesus Miguel ; Skudnik, Mitja ; Špirić, Zdravko ; Stafilov, Trajce ; Steinnes, Eiliv ; Stihi, Claudia ; Thöni, Lotti ; Uggerud, Hilde Thelle ; Zechmeister, Harald G.

Environmental Science and Pollution Research, 6/2016, Vol.23(11), pp.10457-10476 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11356-016-6577-5

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatially valid data of atmospheric deposition of heavy metals and nitrogen derived by moss surveys for pollution risk assessments of ecosystems.(Report)

Schroder, Winfried ; Nickel, Stefan ; Schonrock, Simon ; Meyer, Michaela ; Wosniok, Werner ; Harmens, Harry ; Frontasyeva, Marina V. ; Alber, Renate ; Aleksiayenak, Julia ; Barandovski, Lambe ; Carballeira, Alejo ; Danielsson, Helena ; Temmermann, Ludwig ; Godzik, Barbara ; Jeran, Zvonka ; Karlsson, Gunilla Pihl ; Lazo, Pranvera ; Leblond, Sebastien ; Lindroos, Antti-Jussi ; Liiv, Siiri ; Magnusson, Sigura[Degrees]Ur H. ; Mankovska, Blanka ; Martinez-Abaigar, Javier ; Piispanen, Juha ; Poikolainen, Jarmo ; Popescu, Ion V. ; Qarri, Flora ; Santamaria, Jesus Miguel ; Skudnik, Mitja ; Spiric, Zdravko ; Stafilov, Trajce ; Steinnes, Eiliv ; Stihi, Claudia ; Thoni, Lotti ; Uggerud, Hilde Thelle ; Zechmeister, Harald G.

Environmental Science and Pollution Research, 2016, Vol.23(11), p.10457(20) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0944-1344 ; DOI: 10.1007/s11356-016-6577-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...