skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nitriding kinetics of Fe-Al-Mn-Cr-C alloys at 1000deg C.(Author abstract)

Duh, Jenq - Gong ; Wang, Chaur - Jeng

Journal of Materials Science, May, 1990, Vol.25(5), p.2615 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nitriding kinetics of Fe-Al-Mn-Cr-C alloys at 1000° C

Duh, Jenq-Gong ; Wang, Chaur-Jeng

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(5), pp.2615-2618 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00638067

Toàn văn không sẵn có

3
Nitriding kinetics of Fe-Al-Mn-Cr-C alloys at 1000� C
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nitriding kinetics of Fe-Al-Mn-Cr-C alloys at 1000� C

Duh, Jenq-Gong ; Wang, Chaur-Jeng

Journal of Materials Science, 5/1990, Vol.25(5), pp.2615-2618 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF00638067

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...