skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xplain: an editor for building self-explanatory user interfaces by model-driven engineering

García Frey, Alfonso ; Calvary, Gaëlle ; Dupuy-Chessa, Sophie

Proceedings of the 2nd ACM SIGCHI symposium on engineering interactive computing systems, 19 June 2010, pp.41-46

ACM Digital Library (Association for Computing Machinery)

ISBN: 9781450300834 ; ISBN: 1450300839 ; DOI: 10.1145/1822018.1822026

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xplain: an Editor for building Self-Explanatory User Interfaces by Model-Driven Engineering

García Frey, Alfonso ; Calvary, Gaëlle ; Dupuy-Chessa, Sophie

Proceedings of the second ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems (EICS 2010), 2010, pp.41-46

Hyper Article en Ligne (CCSd)

DOI: 10.1145/1822018.1822026

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...