skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LIFE, LIBERTY, AND THE PURSUIT OF CAPITAL: In Barbara Chase Riboud's "Central Park"

Wilks, Jennifer

Callaloo, Summer 2009, Vol.32(3), pp.1014-1026,1039 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01612492 ; E-ISSN: 10806512

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Life, liberty, and the pursuit of capital in Barbara Chase-Riboud's "Central Park".(Barbara Chase-Riboud: A Special Issue)(Critical essay)

Wilks, Jennifer M.

Callaloo, Summer, 2009, Vol.32(3), p.1014-1026 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0161-2492

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Life, Liberty, and the Pursuit of Capital: In Barbara Chase Riboud's "Central Park"

Wilks, Jennifer M.

Callaloo, 1 July 2009, Vol.32(3), pp.1014-1026 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 01612492 ; E-ISSN: 10806512

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Life, Liberty, and the Pursuit of Capital: In Barbara Chase Riboud's "Central Park"

Wilks, Jennifer M.

Callaloo, 1 July 2009, Vol.32(3), pp.1014-1026 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 01612492 ; E-ISSN: 10806512

Toàn văn sẵn có

5
Life, Liberty, and the Pursuit of Capital: In Barbara Chase Riboud's "Central Park"
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Life, Liberty, and the Pursuit of Capital: In Barbara Chase Riboud's "Central Park"

Wilks, Jennifer M.

Callaloo, 2009, Vol.32(3), pp.1014-1026 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1080-6512 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/cal.0.0484

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...