skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of changes in floc morphology, extracellular polymeric substances and heavy metals speciation of anaerobically digested biosolid under treatment with a novel chelated-Fe.sup.2+ catalyzed Fenton process

He, Juanjuan ; Yang, Peng ; Zhang, Weijun ; Cao, Bingdi ; Xia, Hua ; Luo, Xi ; Wang, Dongsheng

Bioresource Technology, 2017, Vol.243, p.641(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2017.06.180

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of changes in floc morphology, extracellular polymeric substances and heavy metals speciation of anaerobically digested biosolid under treatment with a novel chelated-Fe.sup.2+ catalyzed Fenton process.(Report)

He, Juanjuan ; Yang, Peng ; Zhang, Weijun ; Cao, Bingdi ; Xia, Hua ; Luo, Xi ; Wang, Dongsheng

Bioresource Technology, 2017, Vol.243, p.641 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2017.06.180

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of changes in floc morphology, extracellular polymeric substances and heavy metals speciation of anaerobically digested biosolid under treatment with a novel chelated-Fe2+ catalyzed Fenton process

He, Juanjuan ; Yang, Peng ; Zhang, Weijun ; Cao, Bingdi ; Xia, Hua ; Luo, Xi ; Wang, Dongsheng

Bioresource Technology, November 2017, Vol.243, pp.641-651 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2017.06.180

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of changes in floc morphology, extracellular polymeric substances and heavy metals speciation of anaerobically digested biosolid under treatment with a novel chelated-Fe catalyzed Fenton process

He, Juanjuan ; Yang, Peng ; Zhang, Weijun ; Cao, Bingdi ; Xia, Hua ; Luo, Xi ; Wang, Dongsheng

Bioresource technology, November 2017, Vol.243, pp.641-651 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-2976 ; PMID: 28709069 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2017.06.180

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...