skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A quantitative analysis of the unit verification perspective on fault distributions in complex software systems: an operational replication

Grbac, Tihana ; Runeson, Per ; Huljenić, Darko

Software Quality Journal, 2016, Vol.24(4), pp.967-995 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0963-9314 ; E-ISSN: 1573-1367 ; DOI: 10.1007/s11219-015-9273-7

Toàn văn sẵn có

2
A quantitative analysis of the unit verification perspective on fault distributions in complex software systems: an operational replication
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A quantitative analysis of the unit verification perspective on fault distributions in complex software systems: an operational replication

Grbac, Tihana Galinac ; Runeson, Per ; Huljenić, Darko

Software Quality Journal, 12/2016, Vol.24(4), pp.967-995 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0963-9314 ; E-ISSN: 1573-1367 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11219-015-9273-7

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A quantitative analysis of the unit verification perspective on fault distributions in complex software systems: an operational replication

Grbac, Tihana ; Runeson, Per ; Huljenic, Darko

Software Quality Journal, Dec 2016, Vol.24(4), pp.967-995 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 09639314 ; E-ISSN: 15731367 ; DOI: 10.1007/s11219-015-9273-7

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A quantitative analysis of the unit verification perspective on fault distributions in complex software systems: an operational replication.(Report)

Grbac, Tihana Galinac ; Runeson, Per ; Huljenic, Darko

Software Quality Journal, 2016, Vol.24(4), p.967(29) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0963-9314 ; DOI: 10.1007/s11219-015-9273-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...