skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seaweed–microbial interactions: key functions of seaweed-associated bacteria

Singh, Ravindra Pal ; Reddy, C. R. K

FEMS Microbiology Ecology, 2014, Vol. 88(2), pp.213-230 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

E-ISSN: 1574-6941 ; DOI: 10.1111/1574-6941.12297

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seaweed-microbial interactions: key functions of seaweed-associated bacteria.(Report)

Singh, Ravindra Pal ; Reddy, C.R.K.

FEMS Microbiology Ecology, 2014, Vol.88(2), p.213(18) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0168-6496

Toàn văn sẵn có

3
Seaweed-microbial interactions: key functions of seaweed-associated bacteria
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seaweed-microbial interactions: key functions of seaweed-associated bacteria

Singh, Ravindra Pal ; Reddy, C.R.K.

FEMS Microbiology Ecology, 05/2014, Vol.88(2), pp.213-230 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1574-6941.12297

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seaweed-microbial interactions: key functions of seaweed-associated bacteria

Singh, Ravindra Pal ; Reddy, C R K

FEMS microbiology ecology, May 2014, Vol.88(2), pp.213-30 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1574-6941 ; PMID: 24512602 Version:1 ; DOI: 10.1111/1574-6941.12297

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seaweed–microbial interactions: key functions of seaweed‐associated bacteria

Singh, Ravindra Pal ; Reddy, C. R. K.

FEMS Microbiology Ecology, May 2014, Vol.88(2), pp.213-230 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0168-6496 ; E-ISSN: 1574-6941 ; DOI: 10.1111/1574-6941.12297

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...