skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-hegemonic Regionalism and Sovereignty in Latin America: Optimists, Skeptics, and an Emerging Research Agenda

Legler, Thomas

Contexto Internacional, Jul-Dec 2013, Vol.35(2), pp.325-0_8 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01028529 ; E-ISSN: 19820240 ; DOI: 10.1590/S0102-85292013000200001

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-hegemonic regionalism and sovereignty in Latin America: optimists, skeptics, and an emerging research agenda

Legler, Thomas

Contexto Internacional, 01 December 2013, Vol.35(2), pp.325-352 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1982-0240 ; E-ISSN: 1982-0240 ; DOI: 10.1590/S0102-85292013000200001

Toàn văn sẵn có

3
Post-hegemonic regionalism and sovereignty in Latin America: optimists, skeptics, and an emerging research agenda
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-hegemonic regionalism and sovereignty in Latin America: optimists, skeptics, and an emerging research agenda

Legler, Thomas

Contexto Internacional, 12/2013, Vol.35(2), pp.325-352 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 0102-8529 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0102-85292013000200001

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-hegemonic regionalism and sovereignty in Latin America: optimists, skeptics, and an emerging research agenda

Thomas Legler

Contexto Internacional, 01 December 2013, Vol.35(2), pp.325-352 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1982-0240 ; E-ISSN: 1982-0240 ; DOI: 10.1590/S0102-85292013000200001

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...