skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A large-scale longitudinal study indicating the importance of perceived effectiveness, organizational and management support for innovative culture

Cramm, Jane M ; Strating, Mathilde M H ; Bal, Roland ; Nieboer, Anna P

Social science & medicine (1982), April 2013, Vol.83, pp.119-24 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-5347 ; PMID: 23415046 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2013.01.017

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A large-scale longitudinal study indicating the importance of perceived effectiveness, organizational and management support for innovative culture

Cramm, Jane M ; Strating, Mathilde M.H ; Bal, Roland ; Nieboer, Anna P

Social Science & Medicine, April 2013, Vol.83, pp.119-124 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2013.01.017

Toàn văn sẵn có

3
A large-scale longitudinal study indicating the importance of perceived effectiveness, organizational and management support for innovative culture
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A large-scale longitudinal study indicating the importance of perceived effectiveness, organizational and management support for innovative culture

Cramm, Jane M. ; Strating, Mathilde M.H. ; Bal, Roland ; Nieboer, Anna P.

Social Science & Medicine, 04/2013, Vol.83, C, pp.119-124 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 02779536 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.01.017

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...