skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential gene retention as an evolutionary mechanism to generate biodiversity and adaptation in yeasts

Morel, Guillaume ; Sterck, Lieven ; Swennen, Dominique ; Marcet-Houben, Marina ; Onesime, Djamila ; Levasseur, Anthony ; Jacques, Noemie ; Mallet, Sandrine ; Couloux, Arnaux ; Labadie, Karine ; Amselem, Joelle ; Beckerich, Jean-Marie ; Henrissat, Bernard ; Van De Peer, Yves ; Wincker, Patrick ; Souciet, Jean-Luc ; Gabaldón, Toni ; Tinsley, Colin ; Casaregola, Serge

Scientific Reports, 2015, Vol.5 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 2045-2322 ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/srep11571

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential gene retention as an evolutionary mechanism to generate biodiversity and adaptation in yeasts

Morel, Guillaume ; Sterck, Lieven ; Swennen, Dominique ; Marcet - Houben, Marina ; Onesime, Djamila ; Levasseur, Anthony ; Jacques, Noémie ; Mallet, Sandrine ; Couloux, Arnaux ; Labadie, Karine ; Amselem, Joëlle ; Beckerich, Jean - Marie ; Henrissat, Bernard ; Van De Peer, Yves ; Wincker, Patrick ; Souciet, Jean - Luc ; Gabaldón, Toni ; Tinsley, Colin R ; Casaregola, Serge

SCIENTIFIC REPORTS, 2015 [Tạp chí có phản biện]

Ghent University

ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.10.8/srep11571

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential gene retention as an evolutionary mechanism to generate biodiversity and adaptation in yeasts

Morel, Guillaume ; Sterck, Lieven ; Swennen, Dominique ; Marcet-Houben, Marina ; Onesime, Djamila ; Levasseur, Anthony ; Jacques, Noémie ; Mallet, Sandrine ; Couloux, Arnaud ; Labadie, Karine ; Amselem, Joelle ; Beckerich, Jean-Marie ; Henrissat, Bernard ; Van De Peer, Yves ; Wincker, Patrick ; Souciet, Jean-Luc ; Gabaldón, Toni ; Tinsley, Colin R; Hal AMU, Administrateur (Editor)

Scientific reports, 25 June 2015, Vol.5 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 2045-2322 ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/srep11571

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential gene retention as/nan evolutionary mechanism to generate biodiversity and adaptation in yeasts

Morel, Guillaume ; Sterck, Lieven ; Swennen, Dominique ; Marcet Houben, Marina ; Onesime, Djamila ; Levasseur, Anthony ; Jacques, Noémie ; Mallet, Sandrine ; Couloux, Arnaud ; Labadie, Karine ; Amselem, Joëlle ; Beckerich, Jean - Marie ; Henrissat, Bernard ; Van De Peer, Yves ; Wincker, Patrick ; Souciet, Jean - Luc ; Gabaldón Estevan, Juan Antonio, 1973 - ; Tinsley, Colin R. ; Casaregola, Serge

Universitat Pompeu Fabra

ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/srep11571

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential gene retention as an evolutionary mechanism to generate biodiversity and adaptation in yeasts

Morel, Guillaume ; Sterck, Lieven ; Swennen, Dominique ; Marcet-Houben, Marina ; Onesime, Djamila ; Levasseur, Anthony ; Jacques, Noémie ; Mallet, Sandrine ; Couloux, Arnaux ; Labadie, Karine ; Amselem, Joëlle ; Beckerich, Jean-Marie ; Henrissat, Bernard ; Van De Peer, Yves ; Wincker, Patrick ; Souciet, Jean-Luc ; Gabaldón

Scientific reports, 25 June 2015, Vol.5, pp.11571 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 26108467 Version:1 ; DOI: 10.1038/srep11571

Truy cập trực tuyến

6
Differential gene retention as an evolutionary mechanism to generate biodiversity and adaptation in yeasts
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential gene retention as an evolutionary mechanism to generate biodiversity and adaptation in yeasts

Morel, Guillaume ; Sterck, Lieven ; Swennen, Dominique ; Marcet-Houben, Marina ; Onesime, Djamila ; Levasseur, Anthony ; Jacques, Noémie ; Mallet, Sandrine ; Couloux, Arnaux ; Labadie, Karine ; Amselem, Joëlle ; Beckerich, Jean-Marie ; Henrissat, Bernard ; Van de Peer, Yves ; Wincker, Patrick ; Souciet, Jean-Luc ; Gabaldón

Scientific Reports, 9/2015, Vol.5(1) [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/srep11571

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential gene retention as an evolutionary mechanism to generate biodiversity and adaptation in yeasts

Morel, Guillaume ; Sterck, Lieven ; Swennen, Dominique ; Marcet-Houben, Marina ; Onesime, Djamila ; Levasseur, Anthony ; Jacques, Noémie ; Mallet, Sandrine ; Couloux, Arnaux ; Labadie, Karine ; Amselem, Joëlle ; Beckerich, Jean-Marie ; Henrissat, Bernard ; Van De Peer, Yves ; Wincker, Patrick ; Souciet, Jean-Luc ; Gabaldón

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Jun 2015, Vol.5, p.11571 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep11571

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...