skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

There will be blood: Crime rates in shale-rich U.S. counties.(Report)

James, Alexander ; Smith, Brock

Journal of Environmental Economics and Management, 2017, Vol.84, p.125(28) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0095-0696 ; DOI: 10.1016/j.jeem.2016.12.004

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

There will be blood: Crime rates in shale-rich U.S. counties.(Report)

James, Alexander ; Smith, Brock

Journal of Environmental Economics and Management, 2017, Vol.84, p.125 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0095-0696 ; DOI: 10.1016/j.jeem.2016.12.004

Toàn văn sẵn có

3
There will be blood: Crime rates in shale-rich U.S. counties
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

There will be blood: Crime rates in shale-rich U.S. counties

James, Alexander ; Smith, Brock

Journal of Environmental Economics and Management, 07/2017, Vol.84, C, pp.125-152 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00950696 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jeem.2016.12.004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...