skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Invariance of a two-factor model of Social Dominance Orientation across gender.(Report)

Pula, Kacy ; Mcpherson, Sterling ; Parks, Craig D.

Personality and Individual Differences, Feb, 2012, Vol.52(3), p.385(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0191-8869

Toàn văn sẵn có

2
Invariance of a two-factor model of Social Dominance Orientation across gender
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Invariance of a two-factor model of Social Dominance Orientation across gender

Pula, Kacy ; Mcpherson, Sterling ; Parks, Craig D.

Personality and Individual Differences, 2/2012, Vol.52(3), pp.385-389 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01918869 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2011.10.046

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Invariance of a two-factor model of Social Dominance Orientation across gender

Pula, Kacy ; Mcpherson, Sterling ; Parks, Craig D

Personality and Individual Differences, 2012, Vol.52(3), pp.385-389 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0191-8869 ; E-ISSN: 1873-3549 ; DOI: 10.1016/j.paid.2011.10.046

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...