skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From the Visual book to the WEB book: the importance of design

M. Landoni ; R. Wilson ; F. Gibb

The Electronic Library, 2000, Vol.18(6), p.407-419 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640470010361169

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From the Visual book to the WEB book: the importance of design

Landoni, M ; Wilson, R ; Gibb, F

The Electronic Library, 01 December 2000, Vol.18(6), pp.407-419 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470010361169

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From the Visual Book to the WEB Book: The Importance of Design

Landoni, M ; Wilson, R ; Gibb, F

Electronic Library, 2000, Vol.18(6), p.407 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X

Toàn văn sẵn có

4
From the Visual book to the WEB book: the importance of design
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From the Visual book to the WEB book: the importance of design

Landoni, M. ; Wilson, R. ; Gibb, F.

The Electronic Library, 12/2000, Vol.18(6), pp.407-419 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0264-0473 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/02640470010361169

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...