skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

African intellectuals, universities and nationalism. (Reviews).(Nationalism and African Intellectuals)(Book Review)

Odhiambo, E. S. Atieno

The Journal of African History, Jan, 2003, Vol.44(1), p.177(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-8537

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

African intellectuals, universities, and nationalism

Odhiambo, E S

Journal of African History, Vol.44(1), p.177 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00218537 ; E-ISSN: 14695138

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

AFRICAN INTELLECTUALS, UNIVERSITIES AND NATIONALISM

Odhiambo, E. S. Atieno

The Journal of African History, 2003, Vol.44(1), pp.145-194 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0021-8537 ; E-ISSN: 1469-5138 ; DOI: 10.1017/S0021853703438486

Toàn văn sẵn có

4
AFRICAN INTELLECTUALS, UNIVERSITIES AND NATIONALISM Nationalism and African Intellectuals . By T OYIN F ALOLA . University of Rochester Press: Rochester NY, 2001. Pp. xx+372. $75; £50 ( ISBN 1-58046-085-2). (Book review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

AFRICAN INTELLECTUALS, UNIVERSITIES AND NATIONALISM Nationalism and African Intellectuals . By T OYIN F ALOLA . University of Rochester Press: Rochester NY, 2001. Pp. xx+372. $75; £50 ( ISBN 1-58046-085-2). (Book review)

Odhiambo, E. S. Atieno

The Journal of African History, 03/2003, Vol.44(1), pp.145-194 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-8537 ; E-ISSN: 1469-5138 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0021853703438486

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...