skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis, characterization and reactivity of heteroleptic rare earth metal bis(phenolate) complexes

Qi, Ruipeng ; Liu, Bao ; Xu, Xiaoping ; Yang, Zijian ; Yao, Yingming ; Zhang, Yong ; Shen, Qi

Dalton Transactions, Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 2008, Issue.37, pp.5016-5024 [Tạp chí có phản biện]

Royal Society of Chemistry

ISSN: 1477-9231 ; E-ISSN: 1477-9239 ; DOI: 10.1039/b804914a

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis, characterization and reactivity of heteroleptic rare earth metal bis(phenolate) complexes

Qi, Ruipeng ; Liu, Bao ; Xu, Xiaoping ; Yang, Zijian ; Yao, Yingming ; Zhang, Yong ; Shen, Qi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 07 October 2008(37), pp.5016-24 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1477-9226 ; PMID: 18802614 Version:1 ; DOI: 10.1039/b804914a

Toàn văn sẵn có

3
Synthesis, characterization and reactivity of heteroleptic rare earth metal bis(phenolate) complexes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis, characterization and reactivity of heteroleptic rare earth metal bis(phenolate) complexes

Qi, Ruipeng ; Liu, Bao ; Xu, Xiaoping ; Yang, Zijian ; Yao, Yingming ; Zhang, Yong ; Shen, Qi

Dalton Transactions, 2008, Issue 37, p.5016 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1477-9226 ; E-ISSN: 1477-9234 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/b804914a

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...