skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of synergy enhancement on information technology portfolio selection

Cho, Wooje; Shaw, Michael J ; Kwon, H. Dharma

Information technology and management, 2013, Vol.14(2), pp. 125-142 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 1385-951X

Toàn văn sẵn có

2
The effect of synergy enhancement on information technology portfolio selection
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of synergy enhancement on information technology portfolio selection

Cho, Wooje ; Shaw, Michael J. ; Kwon, H. Dharma

Information Technology and Management, 6/2013, Vol.14(2), pp.125-142 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1385-951X ; E-ISSN: 1573-7667 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10799-012-0150-9

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of synergy enhancement on information technology portfolio selection

Cho, Wooje ; Shaw, Michael ; Kwon, H.

Information Technology and Management, 2013, Vol.14(2), pp.125-142 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1385-951X ; E-ISSN: 1573-7667 ; DOI: 10.1007/s10799-012-0150-9

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of synergy enhancement on information technology portfolio selection

Cho, Wooje ; Shaw, Michael ; Kwon, H

Information Technology and Management, Jun 2013, Vol.14(2), pp.125-142 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 1385951X ; DOI: 10.1007/s10799-012-0150-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...