skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3D elastic control for mobile devices

Hachet, Martin ; Pouderoux, Joachim ; Guitton, Pascal

IEEE computer graphics and applications, 2008, Vol.28(4), pp.58-62 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0272-1716 ; PMID: 18663815 Version:1

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3D elastic control for mobile devices

Hachet, Martin ; Pouderoux, Joachim ; Guitton, Pascal

IEEE Computer Graphics and Applications, July-August, 2008, Vol.28(4), p.58(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0272-1716

Toàn văn không sẵn có

3
3D Elastic Control for Mobile Devices
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3D Elastic Control for Mobile Devices

Hachet, Martin ; Pouderoux, Joachim ; Guitton, Pascal

IEEE Computer Graphics and Applications, 7/2008, Vol.28(4), pp.58-62 [Tạp chí có phản biện]

IEEE (via CrossRef)

ISSN: 0272-1716 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MCG.2008.64

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3D Elastic Control for Mobile Devices

Hachet, Martin ; Pouderoux, Joachim ; Guitton, Pascal; Hachet, Martin (Editor)

IEEE Computer Graphics and Applications, 09 July 2008, Vol.28(4), pp.58-62 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0272-1716 ; E-ISSN: 1558-1756 ; DOI: 10.1109/MCG.2008.64

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...