skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reorganization of functional and effective connectivity during real-time fMRI-BCI modulation of prosody processing

Rota, Giuseppina ; Handjaras, Giacomo ; Sitaram, Ranganatha ; Birbaumer, Niels ; Dogil, Grzegorz

Brain and language, June 2011, Vol.117(3), pp.123-32 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1090-2155 ; PMID: 20888628 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.bandl.2010.07.008

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reorganization of functional and effective connectivity during real-time fMRI-BCI modulation of prosody processing.(Report)

Rota, Giuseppina ; Handjaras, Giacomo ; Sitaram, Ranganatha ; Birbaumer, Niels ; Dogil, Grzegorz

Brain and Language, June, 2011, Vol.117(3), p.123(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0093-934X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reorganization of functional and effective connectivity during real-time fMRI-BCI modulation of prosody processing.(Report)

Rota, Giuseppina ; Handjaras, Giacomo ; Sitaram, Ranganatha ; Birbaumer, Niels ; Dogil, Grzegorz

Brain and Language, June, 2011, Vol.117(3), p.123(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0093-934X

Toàn văn sẵn có

4
Reorganization of functional and effective connectivity during real-time fMRI-BCI modulation of prosody processing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reorganization of functional and effective connectivity during real-time fMRI-BCI modulation of prosody processing

Rota, Giuseppina ; Handjaras, Giacomo ; Sitaram, Ranganatha ; Birbaumer, Niels ; Dogil, Grzegorz

Brain and Language, 6/2011, Vol.117(3), pp.123-132 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0093934X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bandl.2010.07.008

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reorganization of functional and effective connectivity during real-time fMRI-BCI modulation of prosody processing

Rota, Giuseppina ; Handjaras, Giacomo ; Sitaram, Ranganatha ; Birbaumer, Niels ; Dogil, Grzegorz

Brain and Language, 2011, Vol.117(3), pp.123-132 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0093-934X ; E-ISSN: 1090-2155 ; DOI: 10.1016/j.bandl.2010.07.008

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reorganization of Functional and Effective Connectivity during Real-Time fMRI-BCI Modulation of Prosody Processing

Rota, Giuseppina ; Handjaras, Giacomo ; Sitaram, Ranganatha ; Birbaumer, Niels ; Dogil, Grzegorz

Brain and Language, June 2011, Vol.117(3), p.123 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0093-934X ; E-ISSN: 1090-2155

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...