skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating a computer-based simulation program to support wireless network fundamentals

Mateo Sanguino, T.J ; Márquez Hernández, F.A ; Serrano López, C

Computers & Education, January 2014, Vol.70, pp.233-244 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0360-1315 ; E-ISSN: 1873-782X ; DOI: 10.1016/j.compedu.2013.08.015

Toàn văn sẵn có

2
Evaluating a computer-based simulation program to support wireless network fundamentals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating a computer-based simulation program to support wireless network fundamentals

Mateo Sanguino, T.J. ; Márquez Hernández, F.A. ; Serrano López, C.

Computers & Education, 01/2014, Vol.70, C, pp.233-244 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03601315 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2013.08.015

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...