skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A injunção da participação no campo ambiental ou a questão da incorporação dos "públicos" nos espaços de discussão

Jean-Paul Billaud

Sociologias, 01 April 2014, Vol.16(35), pp.138-164 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1807-0337 ; DOI: 10.1590/S1517-45222014000100006

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A injunção da participação no campo ambiental ou a questão da incorporação dos "públicos" nos espaços de discussão

Billaud, Jean-Paul

Sociologias, 01 April 2014, Vol.16(35), pp.138-164 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1807-0337 ; DOI: 10.1590/S1517-45222014000100006

Toàn văn sẵn có

3
A injunção da participação no campo ambiental ou a questão da incorporação dos "públicos" nos espaços de discussão
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A injunção da participação no campo ambiental ou a questão da incorporação dos "públicos" nos espaços de discussão

Billaud, Jean-Paul

Sociologias, 04/2014, Vol.16(35), pp.138-164 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1517-4522 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1517-45222014000100006

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...