skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simultaneous Sonar Beacon Localization & AUV Navigation

Becker, Carlos ; Ribas, David ; Ridao, Pere

IFAC Proceedings Volumes, 2012, Vol.45(27), pp.200-205

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.3182/20120919-3-IT-2046.00034

Toàn văn sẵn có

2
Simultaneous Sonar Beacon Localization & AUV Navigation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simultaneous Sonar Beacon Localization & AUV Navigation

Becker, Carlos ; Ribas, David ; Ridao, Pere

IFAC Proceedings Volumes, 2012, Vol.45(27), pp.200-205

Elsevier Miscellaneous (via CrossRef)

ISSN: 14746670 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3182/20120919-3-IT-2046.00034

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...