skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The knowledge demands of expertise seekers in two different contexts: Knowledge allocation versus knowledge retrieval

Nevo, Dorit ; Benbasat, Izak ; Wand, Yair

Decision Support Systems, June 2012, Vol.53(3), pp.482-489 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0167-9236 ; DOI: 10.1016/j.dss.2012.03.005

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The knowledge demands of expertise seekers in two different contexts: Knowledge allocation versus knowledge retrieval

Nevo, Dorit ; Benbasat, Izak ; Wand, Yair

Decision Support Systems, June, 2012, Vol.53(3), p.482(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0167-9236

Toàn văn sẵn có

3
The knowledge demands of expertise seekers in two different contexts: Knowledge allocation versus knowledge retrieval
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The knowledge demands of expertise seekers in two different contexts: Knowledge allocation versus knowledge retrieval

Nevo, Dorit ; Benbasat, Izak ; Wand, Yair

Decision Support Systems, 6/2012, Vol.53(3), pp.482-489 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01679236 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.dss.2012.03.005

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...