skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Seventh nations and nationalism debate: Joep Leerssen's National Thought in Europe : A Cultural History: Seventh nations and nationalism debate
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seventh nations and nationalism debate: Joep Leerssen's National Thought in Europe : A Cultural History: Seventh nations and nationalism debate

Brincker, Benedikte ; Hearn, Jonathan ; Zimmer, Oliver ; Leerssen, Joep

Nations and Nationalism, 07/2013, Vol.19(3), pp.409-433 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/nana.12010

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seventh nations and nationalism debate: J oep L eerssen's N ational T hought in E urope : A C ultural H istory

Brincker, Benedikte ; Hearn, Jonathan ; Zimmer, Oliver ; Leerssen, Joep

Nations and Nationalism, July 2013, Vol.19(3), pp.409-433 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12010

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...