skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalytic mechanisms, basic roles, and biotechnological and environmental significance of halogenating enzymes.(Report)

Chen, Xianping ; Van Pee, Karl - Heinz

Acta Biochimica et Biophysica Sinica, March, 2008, Vol.40(3), p.183(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1672-9145

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalytic mechanisms, basic roles, and biotechnological and environmental significance of halogenating enzymes.(Report)

Chen, Xianping ; Van Pee, Karl - Heinz

Acta Biochimica et Biophysica Sinica, March, 2008, Vol.40(3), p.183(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1672-9145

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalytic mechanisms, basic roles, and biotechnological and environmental significance of halogenating enzymes

Chen, Xianping ; Van Pée, Karl‐Heinz

Acta Biochimica et Biophysica Sinica, March 2008, Vol.40(3), pp.183-193 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1672-9145 ; E-ISSN: 1745-7270 ; DOI: 10.1111/j.1745-7270.2008.00390.x

Toàn văn sẵn có

4
Catalytic mechanisms, basic roles, and biotechnological and environmental significance of halogenating enzymes - Catalytic mechanisms, basic roles, and biotechnological and environmental significance of halogenating enzymes
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalytic mechanisms, basic roles, and biotechnological and environmental significance of halogenating enzymes - Catalytic mechanisms, basic roles, and biotechnological and environmental significance of halogenating enzymes

Xianping ; Chen ; Karl ; ; ; Heinz ; van ; Pee

生物化学与生物物理学报:英文版 - Acta Biochimica et Biophysica Sinica, 2008, Vol.40(3), pp.183-193 [Tạp chí có phản biện]

维普数据 (Chongqing VIP Information Co.)

ISSN: 1672-9145

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalytic mechanisms, basic roles, and biotechnological and environmental significance of halogenating enzymes

Chen, Xianping ; Van Pée, Karl - Heinz

Acta Biochimica et Biophysica Sinica, 2008, Vol. 40(3), pp.183-193 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 1672-9145 ; E-ISSN: 1745-7270 ; DOI: 10.1111/j.1745-7270.2008.00390.x

Toàn văn sẵn có

6
Catalytic mechanisms, basic roles, and biotechnological and environmental significance of halogenating enzymes
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalytic mechanisms, basic roles, and biotechnological and environmental significance of halogenating enzymes

Chen, Xianping ; van Pée, Karl-Heinz

Acta Biochimica et Biophysica Sinica, 03/2008, Vol.40(3), pp.183-193 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 1672-9145 ; E-ISSN: 1745-7270 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-7270.2008.00390.x

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalytic mechanisms, basic roles, and biotechnological and environmental significance of halogenating enzymes

Chen, Xianping ; Van Pée, Karl-Heinz

Acta biochimica et biophysica Sinica, March 2008, Vol.40(3), pp.183-93 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1745-7270 ; PMID: 18330472 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...