skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

relax: the analysis of biomolecular kinetics and thermodynamics using NMR relaxation dispersion data

Morin, Sébastien ; Linnet, Troels E ; Lescanne, Mathilde ; Schanda, Paul ; Thompson, Gary S ; Tollinger, Martin ; Teilum, Kaare ; Gagné, Stéphane ; Marion, Dominique ; Griesinger, Christian ; Blackledge, Martin ; D’auvergne, Edward J

Bioinformatics, 2014, Vol. 30(15), pp.2219-2220 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btu166

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

relax: the analysis of biomolecular kinetics and thermodynamics using NMR relaxation dispersion data

Morin, Sébastien ; Linnet, Troels E ; Lescanne, Mathilde ; Schanda, Paul ; Thompson, Gary S ; Tollinger, Martin ; Teilum, Kaare ; Gagné, Stéphane ; Marion, Dominique ; Griesinger, Christian ; Blackledge, Martin ; D'Auvergne, Edward J

Bioinformatics (Oxford, England), 01 August 2014, Vol.30(15), pp.2219-20 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1367-4811 ; E-ISSN: 1367-4811

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

relax: the analysis of biomolecular kinetics and thermodynamics using NMR relaxation dispersion data

Morin, Sébastien ; Linnet, Troels E ; Lescanne, Mathilde ; Schanda, Paul ; Thompson, Gary S ; Tollinger, Martin ; Teilum, Kaare ; Gagné, Stéphane ; Marion, Dominique ; Griesinger, Christian ; Blackledge, Martin ; D'Auvergne, Edward J

Bioinformatics (Oxford, England), 01 August 2014, Vol.30(15), pp.2219-20 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1367-4811 ; PMID: 24764461 Version:1 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btu166

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

relax: the analysis of biomolecular kinetics and thermodynamics using NMR relaxation dispersion data

Morin, Sébastien ; Linnet, Troels E ; Lescanne, Mathilde ; Schanda, Paul ; Thompson, Gary S ; Tollinger, Martin ; Teilum, Kaare ; Gagné, Stephane ; Marion, Dominique ; Griesinger, Christian ; Blackledge, Martin ; D'Auvergne, Edward J

Applied Bioinformatics, 01 August 2014, Vol.30(15), pp.2219-2220 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1175-5636 ; E-ISSN: 2230-603X ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btu166

Toàn văn sẵn có

5
relax: the analysis of biomolecular kinetics and thermodynamics using NMR relaxation dispersion data
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

relax: the analysis of biomolecular kinetics and thermodynamics using NMR relaxation dispersion data

Morin, Sébastien ; Linnet, Troels E ; Lescanne, Mathilde ; Schanda, Paul ; Thompson, Gary S ; Tollinger, Martin ; Teilum, Kaare ; Gagné, Stéphane ; Marion, Dominique ; Griesinger, Christian ; Blackledge, Martin ; D’auvergne, Edward J; Tramontano, Anna

Bioinformatics, 08/01/2014, Vol.30(15), pp.2219-2220 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/bioinformatics/btu166

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...