skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A RESTful API for Accessing Microbial Community Data for MG-RAST

Wilke, Andreas ; Bischof, Jared ; Harrison, Travis ; Brettin, Tom ; Gerlach, Wolfgang ; Matthews, Hunter ; Paczian, Tobias ; Wilkening, Jared ; Glass, Elizabeth ; Desai, Narayan ; Meyer, Folker

PLoS Computational Biology, Jan 2015, Vol.11(1) [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 1553734X ; E-ISSN: 15537358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1004008

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A RESTful API for accessing microbial community data for MG-RAST

Wilke, Andreas ; Bischof, Jared ; Harrison, Travis ; Brettin, Tom ; D'Souza, Mark ; Gerlach, Wolfgang ; Matthews, Hunter ; Paczian, Tobias ; Wilkening, Jared ; Glass, Elizabeth M ; Desai, Narayan ; Meyer, Folker

PLoS computational biology, January 2015, Vol.11(1), pp.e1004008 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1553-7358 ; PMID: 25569221 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1004008

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A RESTful API for accessing microbial community data for MG-RAST.(Report)

Wilke, Andreas ; Bischof, Jared ; Harrison, Travis ; Brettin, Tom ; D'Souza, Mark ; Gerlach, Wolfgang ; Matthews, Hunter ; Paczian, Tobias ; Wilkening, Jared ; Glass, Elizabeth M. ; Desai, Narayan ; Meyer, Folker

PLoS Computational Biology, 2015, Vol.11(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1553-734X ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1004008

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A RESTful API for Accessing Microbial Community Data for MG-RAST

Wilke, Andreas ; Bischof, Jared ; Harrison, Travis ; Brettin, Tom ; D'Souza, Mark ; Gerlach, Wolfgang ; Matthews, Hunter ; Paczian, Tobias ; Wilkening, Jared ; Glass, Elizabeth M ; Desai, Narayan ; Meyer, Folker; Gardner, Paul P. (editor)

PLoS Computational Biology, 2015, Vol.11(1) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1004008 ; PMCID: 4287624 ; PMID: 25569221

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A RESTful API for Accessing Microbial Community Data for MG-RAST (A RESTful API for Accessing Microbial Community Data for MG-RAST)

Wilke, Andreas ; Bischof, Jared ; Harrison, Travis ; Brettin, Tom ; D'Souza, Mark ; Gerlach, Wolfgang ; Matthews, Hunter ; Paczian, Tobias ; Wilkening, Jared ; Glass, Elizabeth M ; Desai, Narayan ; Meyer, Folker; Gardner, Paul P. (Editor)

2015, Vol.11(1), p.e1004008 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1004008

Toàn văn sẵn có

6
A RESTful API for Accessing Microbial Community Data for MG-RAST
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A RESTful API for Accessing Microbial Community Data for MG-RAST

Wilke, Andreas ; Bischof, Jared ; Harrison, Travis ; Brettin, Tom ; D'Souza, Mark ; Gerlach, Wolfgang ; Matthews, Hunter ; Paczian, Tobias ; Wilkening, Jared ; Glass, Elizabeth M. ; Desai, Narayan ; Meyer, Folker; Gardner, Paul P.

PLoS Computational Biology, 1/8/2015, Vol.11(1), p.e1004008 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pcbi.1004008

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A RESTful API for accessing microbial community data for MG-RAST

Andreas Wilke ; Jared Bischof ; Travis Harrison ; Tom Brettin ; Mark D'Souza ; Wolfgang Gerlach ; Hunter Matthews ; Tobias Paczian ; Jared Wilkening ; Elizabeth M Glass ; Narayan Desai ; Folker Meyer

PLoS Computational Biology, 01 January 2015, Vol.11(1), p.e1004008 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1004008

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A RESTful API for accessing microbial community data for MG-RAST

Wilke, Andreas ; Bischof, Jared ; Harrison, Travis ; Brettin, Tom ; D'Souza, Mark ; Gerlach, Wolfgang ; Matthews, Hunter ; Paczian, Tobias ; Wilkening, Jared ; Glass, Elizabeth M ; Desai, Narayan ; Meyer, Folker ; Gardner, Paul P; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States) (Corporate Author)

PLoS Computational Biology (Online), 08 January 2015, Vol.11(1) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 1553-7358 ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1004008

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...