skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The functions of biological diversity in an age of extinction.(Author abstract)(Report)

Naeem, Shahid ; Duffy, J. Emmett ; Zavaleta, Erika

Science, June 15, 2012, Vol.336(6087), p.1401(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The functions of biological diversity in an age of extinction.(Author abstract)(Report)

Naeem, Shahid ; Duffy, J. Emmett ; Zavaleta, Erika

Science, June 15, 2012, Vol.336(6087), p.1401(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
The Functions of Biological Diversity in an Age of Extinction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Functions of Biological Diversity in an Age of Extinction

Naeem, S. ; Duffy, J. E. ; Zavaleta, E.

Science, 06/15/2012, Vol.336(6087), pp.1401-1406 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1215855

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Functions of Biological Diversity in an Age of Extinction

Naeem, Shahid ; Duffy, J. Emmett ; Zavaleta, Erika

Science, 15 June 2012, Vol.336(6087), pp.1401-1406 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The functions of biological diversity in an age of extinction

Naeem, Shahid ; Duffy, J Emmett ; Zavaleta, Erika

Science (New York, N.Y.), 15 June 2012, Vol.336(6087), pp.1401-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 22700920 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1215855

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...