skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drops of diplomacy: Questioning the scale of hydro-diplomacy through fog-harvesting.(Report)

Farnum, Rebecca L.

Journal of Hydrology, 2018, Vol.562, p.446 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-1694 ; DOI: 10.1016/j.jhydrol.2018.05.012

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drops of diplomacy: Questioning the scale of hydro-diplomacy through fog-harvesting

Farnum, Rebecca L.

Journal of Hydrology, July 2018, Vol.562, pp.446-454 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0022-1694 ; DOI: 10.1016/j.jhydrol.2018.05.012

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...