skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why the CHI Community Should Be Involved in Standards: Stories from three CHI participants

Lund, Arnie ; Scholtz, Jean ; Bevan, Nigel

Interactions, Jan/Feb 2012, Vol.19(1), p.70 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 10725520 ; E-ISSN: 15583449

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why the CHI community should be involved in standards: stories from three CHI participants

Lund, Arnie ; Scholtz, Jean ; Bevan, Nigel

interactions, 01 January 2012, Vol.19(1), pp.70-74 [Tạp chí có phản biện]

BIBSAM:2015-2018 (ACM Digital Library)

E-ISSN: 1558-3449 ; DOI: 10.1145/2065327.2065341

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why the CHI Community Should be Involved in Standards: Stories from Three CHI Participants

Lund, Arnie ; Scholtz, Jean ; Bevan, Nigel

Interactions, 2012, Vol.19(1) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy, Office of Scientific and Technical Information)

DOI: 10.1145/2065327.2065341 ; TRN: US201212%%817

Toàn văn không sẵn có

4
Why the CHI community should be involved in standards: stories from three CHI participants
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why the CHI community should be involved in standards: stories from three CHI participants

Lund, Arnie ; Scholtz, Jean ; Bevan, Nigel

interactions, 01/01/2012, Vol.19(1), p.70 [Tạp chí có phản biện]

Assciation for Computing Machinery (via CrossRef)

ISSN: 10725520 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/2065327.2065341

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...