skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fiber Surfaces: Generalizing Isosurfaces to Bivariate Data.(Report)

Carr, Hamish ; Geng, Zhao ; Tierny, Julien ; Chattopadhyay, Amit ; Knoll, Aaron

Computer Graphics Forum, 2015, Vol.34(3), p.241(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0167-7055

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fiber Surfaces: Generalizing Isosurfaces to Bivariate Data

Carr, Hamish ; Geng, Zhao ; Tierny, Julien ; Chattopadhyay, Amit ; Knoll, Aaron

Computer Graphics Forum, June 2015, Vol.34(3), pp.241-250 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0167-7055 ; E-ISSN: 1467-8659 ; DOI: 10.1111/cgf.12636

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fiber Surfaces: Generalizing Isosurfaces to Bivariate Data

Carr, Hamish ; Geng, Zhao ; Tierny, Julien ; Chattopadhyay, Amit ; Knoll, Aaron

Computer Graphics Forum, June 2015, Vol.34(3), pp.241-250 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0167-7055 ; E-ISSN: 1467-8659 ; DOI: 10.1111/cgf.12636

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fiber Surfaces: Generalizing Isosurfaces to Bivariate Data

Carr, Hamish ; Geng, Zhao ; Tierny, Julien ; Chattopadhyay, Amit ; Knoll, Aaron

Computer Graphics Forum, Jun 2015, Vol.34(3), pp.241-250 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01677055 ; DOI: 10.1111/cgf.12636

Toàn văn không sẵn có

5
Fiber Surfaces: Generalizing Isosurfaces to Bivariate Data
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fiber Surfaces: Generalizing Isosurfaces to Bivariate Data

Carr, Hamish ; Geng, Zhao ; Tierny, Julien ; Chattopadhyay, Amit ; Knoll, Aaron

Computer Graphics Forum, 06/2015, Vol.34(3), pp.241-250 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/cgf.12636

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...