skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual and augmented reality for cultural computing and heritage: a case study of virtual exploration of underwater archaeological sites (preprint)

Haydar, Mahmoud ; Roussel, David ; Maidi, Madjid ; Otmane, Samir ; Mallem, Malik

Virtual Reality, Nov, 2011, Vol.15(4), p.311(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1359-4338

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual and augmented reality for cultural computing and heritage: a case study of virtual exploration of underwater archaeological sites (preprint)

Haydar, Mahmoud ; Roussel, David ; Maïdi, Madjid ; Otmane, Samir ; Mallem, Malik

Virtual Reality, 2011, Vol.15(4), pp.311-327 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1359-4338 ; E-ISSN: 1434-9957 ; DOI: 10.1007/s10055-010-0176-4

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual and augmented reality for cultural computing and heritage: a case study of virtual exploration of underwater archaeological sites

Haydar, Mahmoud ; Roussel, David ; Otmane, Samir ; Mallem, Malik

Virtual Reality, 2011, Vol.15(4), pp.311--327

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1359-4338 ; E-ISSN: 1434-9957 ; DOI: 10.1007/s10055-010-0176-4

Toàn văn sẵn có

4
Virtual and augmented reality for cultural computing and heritage: a case study of virtual exploration of underwater archaeological sites (preprint)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual and augmented reality for cultural computing and heritage: a case study of virtual exploration of underwater archaeological sites (preprint)

Haydar, Mahmoud ; Roussel, David ; Maïdi, Madjid ; Otmane, Samir ; Mallem, Malik

Virtual Reality, 11/2011, Vol.15(4), pp.311-327 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1359-4338 ; E-ISSN: 1434-9957 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10055-010-0176-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...