skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase selection and re-melting-induced anomalous eutectics in undercooled Ni-38 wt% Si alloys.(Original Paper)

Lai, Cun ; Wang, Haifeng ; Pu, Qian ; Xu, Tingting ; Yang, Jinsong ; Zhang, Xi ; Liu, Feng

Journal of Materials Science, 2016, Vol.51(24), p.10990(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-016-0312-y

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase selection and re-melting-induced anomalous eutectics in undercooled Ni–38 wt% Si alloys

Lai, Cun ; Wang, Haifeng ; Pu, Qian ; Xu, Tingting ; Yang, Jinsong ; Zhang, Xi ; Liu, Feng

Journal of Materials Science, 2016, Vol.51(24), pp.10990-11001 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-016-0312-y

Toàn văn sẵn có

3
Phase selection and re-melting-induced anomalous eutectics in undercooled Ni–38 wt% Si alloys
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase selection and re-melting-induced anomalous eutectics in undercooled Ni–38 wt% Si alloys

Lai, Cun ; Wang, Haifeng ; Pu, Qian ; Xu, Tingting ; Yang, Jinsong ; Zhang, Xi ; Liu, Feng

Journal of Materials Science, 8/30/2016 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-016-0312-y

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...