skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Incremental introduction of behaviors with static software architecture
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incremental introduction of behaviors with static software architecture

Jokinen, Jyke ; Järvinen, Hannu-Matti ; Mikkonen, Tommi

Computer Standards & Interfaces, 6/2003, Vol.25(3), pp.215-222 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09205489 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0920-5489(02)00092-2

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incremental introduction of behaviors with static software architecture

Jokinen, Jyke ; Järvinen, Hannu-Matti ; Mikkonen, Tommi

Computer Standards & Interfaces, 2003, Vol.25(3), pp.215-222 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0920-5489 ; E-ISSN: 1872-7018 ; DOI: 10.1016/S0920-5489(02)00092-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...