skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gastroesophageal Scintigraphy to Assess the Severity of Gastroesophageal Reflux Disease

Menin, A., Richard ; Malmud, S., Leon ; Petersen, P., Robert ; Maier, P., Willis ; Fisher, S., Robert

Annals of Surgery, 1980, Vol.191(1), pp.66-71 [Tạp chí có phản biện]

Copyright © 2013 Lippincott Williams & Wilkins. All rights reserved.

ISSN: 0003-4932

Toàn văn sẵn có

2
Gastroesophageal Scintigraphy to Assess the Severity of Gastroesophageal Reflux Disease
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gastroesophageal Scintigraphy to Assess the Severity of Gastroesophageal Reflux Disease

Menin, Richard A. ; Malmud, Leon S. ; Petersen, Robert P. ; Maier, Willis P. ; Fisher, Robert S.

Annals of Surgery, 1980, Vol.191(1), pp.66-71 [Tạp chí có phản biện]

Wolters Kluwer - Ovid - Lippincott Williams & Wilkins (via CrossRef)

ISSN: 0003-4932 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00000658-198001000-00013

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gastroesophageal scintigraphy to assess the severity of gastroesophageal reflux disease

Menin, R A ; Malmud, L S ; Petersen, R P ; Maier, W P ; Fisher, R S

Annals of surgery, January 1980, Vol.191(1), pp.66-71 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0003-4932 ; PMID: 7352779 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gastroesophageal scintigraphy to assess the severity of gastroesophageal reflux disease. [/sup 99m/Tc-sulfur colloid]

Menin, R.A ; Malmud, L.S ; Petersen, R.P ; Maier, W.P ; Fisher, R.S; Tample University Health Sciences Center, Philadelphia, PA (Corporate Author)

Ann. Surg.; (United States), 01 January 1980, Vol.191:1 [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

DOI: 10.1097/00000658-198001000-00013

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...