skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Prediction of passive and active drag in swimming
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prediction of passive and active drag in swimming

Webb, Angus ; Banks, Joseph ; Phillips, Christopher ; Hudson, Dominic ; Taunton, Dominic ; Turnock, Stephen

Procedia Engineering, 2011, Vol.13, C, pp.133-140 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 18777058 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2011.05.063

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prediction of passive and active drag in swimming

Webb, Angus ; Banks, Joseph ; Phillips, Christopher ; Hudson, Dominic ; Taunton, Dominic ; Turnock, Stephen

Procedia Engineering, 2011, Vol.13, pp.133-140 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1877-7058 ; E-ISSN: 1877-7058 ; DOI: 10.1016/j.proeng.2011.05.063

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prediction of passive and active drag in swimming

Webb, A ; Banks, J ; Phillips, C ; Hudson, D ; Taunton, D ; Turnock, S

Procedia Engineering, 26 July 2011 [Tạp chí có phản biện]

Spiral (Imperial College London)

ISSN: 1877-7058 DOI: 10.1016/j.proeng.2011.05.063

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...