skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emotional labour strategies as mediators of the relationship between public service motivation and job satisfaction in Chinese teachers

Li, Mingjun ; Wang, Zhenhong

International Journal of Psychology, June 2016, Vol.51(3), pp.177-184 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0020-7594 ; E-ISSN: 1464-066X ; DOI: 10.1002/ijop.12114

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emotional labour strategies as mediators of the relationship between public service motivation and job satisfaction in Chinese teachers

Li, Mingjun ; Wang, Zhenhong

International journal of psychology : Journal international de psychologie, June 2016, Vol.51(3), pp.177-84 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1464-066X ; PMID: 25424457 Version:1 ; DOI: 10.1002/ijop.12114

Toàn văn không sẵn có

3
Emotional labour strategies as mediators of the relationship between public service motivation and job satisfaction in Chinese teachers: PSM AND JOB SATISFACTION
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emotional labour strategies as mediators of the relationship between public service motivation and job satisfaction in Chinese teachers: PSM AND JOB SATISFACTION

Li, Mingjun ; Wang, Zhenhong

International Journal of Psychology, 06/2016, Vol.51(3), pp.177-184 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/ijop.12114

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...