skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Habit, custom, and power: A multi-level theory of population health

Zimmerman, Frederick J

Social Science & Medicine, March 2013, Vol.80, pp.47-56 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2012.12.029

Toàn văn sẵn có

2
Habit, custom, and power: A multi-level theory of population health
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Habit, custom, and power: A multi-level theory of population health

Zimmerman, Frederick J.

Social Science & Medicine, 03/2013, Vol.80, C, pp.47-56 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 02779536 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2012.12.029

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Habit, custom, and power: a multi-level theory of population health

Zimmerman, Frederick J

Social science & medicine (1982), March 2013, Vol.80, pp.47-56 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-5347 ; PMID: 23415591 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2012.12.029

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...