skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tangible user interfaces for physically-based deformation: design principles and first prototype.(Report)

Takouachet, Nawel ; Couture, Nadine ; Reuter, Patrick ; Joyot, Pierre ; Riviere, Guillaume ; Verdon, Nicolas

The Visual Computer: International Journal of Computer Graphics, June, 2012, Vol.28(6-8), p.799(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0178-2789

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tangible user interfaces for physically-based deformation: design principles and first prototype

Takouachet, Nawel ; Couture, Nadine ; Reuter, Patrick ; Joyot, Pierre ; Riviere, Guillaume ; Verdon, Nicolas

Visual Computer, 19 April 2012, Vol.28(6-8), pp.799-808 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s00371-012-0695-y

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tangible user interfaces for physically-based deformation: design principles and first prototype

Takouachet, Nawel ; Couture, Nadine ; Reuter, Patrick ; Joyot, Pierre ; Rivière, Guillaume ; Verdon, Nicolas

The Visual Computer, 2012, Vol.28(6), pp.799-808 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s00371-012-0695-y

Toàn văn sẵn có

4
Tangible user interfaces for physically-based deformation: design principles and first prototype
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tangible user interfaces for physically-based deformation: design principles and first prototype

Takouachet, Nawel ; Couture, Nadine ; Reuter, Patrick ; Joyot, Pierre ; Rivière, Guillaume ; Verdon, Nicolas

The Visual Computer, 6/2012, Vol.28(6-8), pp.799-808 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00371-012-0695-y

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...