skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Not doing bad things is not equivalent to doing the right thing: Distinguishing between inhibitory and initiatory self-control.(Report)

De Ridder, Denise T. D. ; De Boer, Benjamin J. ; Lugtig, Peter ; Bakker, Arnold B. ; Van Hooft, Edwin A. J.

Personality and Individual Differences, May, 2011, Vol.50(7), p.1006(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0191-8869

Truy cập trực tuyến

2
Not doing bad things is not equivalent to doing the right thing: Distinguishing between inhibitory and initiatory self-control
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Not doing bad things is not equivalent to doing the right thing: Distinguishing between inhibitory and initiatory self-control

de Ridder, Denise T.D. ; de Boer, Benjamin J. ; Lugtig, Peter ; Bakker, Arnold B. ; van Hooft, Edwin A.J.

Personality and Individual Differences, 5/2011, Vol.50(7), pp.1006-1011 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01918869 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2011.01.015

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Not doing bad things is not equivalent to doing the right thing: Distinguishing between inhibitory and initiatory self-control

de Ridder, Denise T.D ; de Boer, Benjamin J ; Lugtig, Peter ; Bakker, Arnold B ; van Hooft, Edwin A.J

Personality and Individual Differences, 2011, Vol.50(7), pp.1006-1011 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0191-8869 ; E-ISSN: 1873-3549 ; DOI: 10.1016/j.paid.2011.01.015

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...