skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing position and force control for interactive molecular simulators with haptic feedback

Bolopion, Aude ; Cagneau, Barthélemy ; Redon, Stephane ; Régnier, Stéphane

Journal of molecular graphics & modelling, September 2010, Vol.29(2), pp.280-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-4243 ; PMID: 20727801 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jmgm.2010.06.003

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing position and force control for interactive molecular simulators with haptic feedback.(Report)

Bolopion, Aude ; Cagneau, Barthelemy ; Redon, Stephane ; Regnier, Stephane

Journal of Molecular Graphics and Modelling, Sept, 2010, Vol.29(2), p.280(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1093-3263

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing position and force control for interactive molecular simulators with haptic feedback

Bolopion, Aude ; Cagneau, Barthélemy ; Redon, Stephane ; Régnier, Stéphane

Journal of Molecular Graphics and Modelling, 2010, Vol.29(2), pp.280-289 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 1093-3263 ; DOI: 10.1016/j.jmgm.2010.06.003

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing position and force control for interactive molecular simulators with haptic feedback

Bolopion, Aude ; Cagneau, Barthelemy ; Redon, Stephane ; Régnier, Stéphane

Journal of Molecular Graphics and Modelling, 02 September 2010, Vol.29(2), pp.280-289 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1093-3263 ; E-ISSN: 1873-4243 ; DOI: 10.1016/j.jmgm.2010.06.003

Toàn văn sẵn có

5
Comparing position and force control for interactive molecular simulators with haptic feedback
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing position and force control for interactive molecular simulators with haptic feedback

Bolopion, Aude ; Cagneau, Barthélemy ; Redon, Stephane ; Régnier, Stéphane

Journal of Molecular Graphics and Modelling, 9/2010, Vol.29(2), pp.280-289 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10933263 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jmgm.2010.06.003

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...