skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the future of innovation diplomacy

Leijten, Jos

European Journal of Futures Research, 2017, Vol.5(1), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 2195-4194 ; E-ISSN: 2195-2248 ; DOI: 10.1007/s40309-017-0122-8

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the future of innovation diplomacy

Leijten, Jos

European Journal of Futures Research, Dec 2017, Vol.5(1), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 21954194 ; E-ISSN: 21952248 ; DOI: 10.1007/s40309-017-0122-8

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the future of innovation diplomacy

Jos Leijten

European Journal of Futures Research, 01 December 2017, Vol.5(1), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 2195-4194 ; E-ISSN: 2195-2248 ; DOI: 10.1007/s40309-017-0122-8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...