skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A service requirements engineering method for a digital service ecosystem

Immonen, Anne ; Ovaska, Eila ; Kalaoja, Jarmo ; Pakkala, Daniel

Service Oriented Computing and Applications, 2016, Vol.10(2), pp.151-172

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1863-2386 ; E-ISSN: 1863-2394 ; DOI: 10.1007/s11761-015-0175-0

Toàn văn sẵn có

2
A service requirements engineering method for a digital service ecosystem
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A service requirements engineering method for a digital service ecosystem

Immonen, Anne ; Ovaska, Eila ; Kalaoja, Jarmo ; Pakkala, Daniel

Service Oriented Computing and Applications, 6/2016, Vol.10(2), pp.151-172

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1863-2386 ; E-ISSN: 1863-2394 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11761-015-0175-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...