skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concomitant rock phosphate dissolution and lead immobilization by phosphate solubilizing bacteria (Enterobacter sp.).(Report)

Park, Jin Hee ; Bolan, Nanthi ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Journal of Environmental Management, April, 2011, Vol.92(4), p.1115(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0301-4797

Toàn văn sẵn có

2
Concomitant rock phosphate dissolution and lead immobilization by phosphate solubilizing bacteria (Enterobacter sp.)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concomitant rock phosphate dissolution and lead immobilization by phosphate solubilizing bacteria (Enterobacter sp.)

Park, Jin Hee ; Bolan, Nanthi ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Journal of Environmental Management, 04/2011, Vol.92(4), pp.1115-1120 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03014797 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2010.11.031

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concomitant rock phosphate dissolution and lead immobilization by phosphate solubilizing bacteria (Enterobacter sp.)

Park, Jin Hee ; Bolan, Nanthi ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Journal of Environmental Management, April 2011, Vol.92(4), pp.1115-1120 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0301-4797 ; E-ISSN: 1095-8630 ; DOI: 10.1016/j.jenvman.2010.11.031

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concomitant rock phosphate dissolution and lead immobilization by phosphate solubilizing bacteria (Enterobacter sp.)

Park, Jin Hee ; Bolan, Nanthi ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Journal of environmental management, April 2011, Vol.92(4), pp.1115-20 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-8630 ; PMID: 21190789 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jenvman.2010.11.031

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...