skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
“Gone too soon”: did Twitter grieve for Michael Jackson?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Gone too soon”: did Twitter grieve for Michael Jackson?

Sian Lee, Chei ; Hoe‐Lian Goh, Dion

Online Information Review, 06/14/2013, Vol.37(3), pp.462-478 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1468-4527 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/OIR-05-2012-0082

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Gone too soon": did Twitter grieve for Michael Jackson?

Sian Lee, Chei ; Hoe-Lian Goh, Dion

Online Information Review, 14 June 2013, Vol.37(3), pp.462-478 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/OIR-05-2012-0082

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Gone too soon”: did Twitter grieve for Michael Jackson?

Chei Sian Lee ; Dion Hoe-Lian Goh

Online Information Review, 2013, Vol.37(3), p.462-478 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/OIR-05-2012-0082

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Gone too soon": did Twitter grieve for Michael Jackson?

Chei Sian Lee

Online Information Review, 2013, Vol.37(3), pp.462-478 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 14684527 ; E-ISSN: 14684535 ; DOI: 10.1108/OIR-05-2012-0082

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...