skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
New and unexpected: forkhead meets ARF
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New and unexpected: forkhead meets ARF

Costa, Robert H ; Kalinichenko, Vladimir V ; Major, Michael L ; Raychaudhuri, Pradip

Current Opinion in Genetics & Development, 2/2005, Vol.15(1), pp.42-48 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0959437X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.gde.2004.12.007

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New and unexpected: forkhead meets ARF

Costa, Robert H ; Kalinichenko, Vladimir V ; Major, Michael L ; Raychaudhuri, Pradip

Current opinion in genetics & development, February 2005, Vol.15(1), pp.42-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0959-437X ; PMID: 15661532 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New and unexpected: forkhead meets ARF

Costa, Robert H ; Kalinichenko, Vladimir V ; Major, Michael L ; Raychaudhuri, Pradip

Current Opinion in Genetics & Development, 2005, Vol.15(1), pp.42-48 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0959-437X ; E-ISSN: 1879-0380 ; DOI: 10.1016/j.gde.2004.12.007

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...